Blessings to our neighbors

Please notify me for future food distribution.

若果有免費食物請通知我。

nếu có phân phát thực phẩm trong tương lai, xin vui lòng thông báo cho tôi.

Notifíqueme para la distribución de alimentos en el futuro.